รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง บรรจุใหม่ 1 มิถุนายน 2559
วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ณ ห้องแก้วมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา