โครงการฯ เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (รุ่นที่ 2)
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ รอยัลฮิลล์ กอลฟ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก