รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง บรรจุใหม่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา