โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบ ตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
วันที่ 28 มกราคม 2559
 
   
 
วันที่ 29 มกราคม 2559
 
 
วันที่ 30 มกราคม 2559