โครงการศึกษาดูงานคลินิกวิชาการและเรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ 20-22 มกราคม 2559
ณ คลินิกวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น