โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา