ประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ 15 กันยายน 2558
ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา