โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่
ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมบ้านรับรอง อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา