รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) บรรจุ 1 กรกฎาคม 2558
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14