โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น
วันที่ 27 เมษายน 2558
ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซต์