ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่งฯ กลุ่มที่ 3 (สำนักงานอธิการบดี&สำนักวิทยบริการฯ&สำนักส่งเสริมวิชาการฯ)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา