ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่งฯ กลุ่มที่ 2 (ผู้บริหาร)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคาร 100 ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา