ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่งฯ กลุ่มที่ 1 (บุคลากรสังกัดศูนย์&สำนักต่างๆ)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา