รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุ 1 ตุลาคม 2558
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ณ ห้องไพลิน อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา