โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ 2556-2557 (สายสนับสนุน)
วันที่ 7-9 กันยายน 2557
ณ เทวัญ ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์