การประชุมสัญจรและศึกษาดูงานของกองบริหารงานบุคคล
วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมเทวัญดารา อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์