โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ 2556-2557 (สายสอน)
วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมภูรัญญา จังหวัดนครราชสีมา