โครงการเขียนคู่มือการทำงานจากงานประจำ (บุคลากรสายสนับสนุน) รุ่นที่ 1
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557
ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก