การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์