รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) เริ่มบรรจุเข้าใหม่ 1 ธันวาคม 2557
วันที่ 1 ธันวาคม 2557
ณ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15