โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่
ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2556
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก