โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อการทำงานเป็นทีม
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี