เลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วันที่ 19 มีนาคม 2556
ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา