เลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา