โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ โรงแรมคามิโอเฮ้าส์ จังหวัดระยอง