โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก