การประชุมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2555
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา