การจัดทำกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557-2560
 
วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุมคอมเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว มรภ.พิบูลสงคราม