การประชุม โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
     
  สำนักงานข้าราชการพลเรือน(กพร.) เชิญหน่วยงานราชการเข้าประชุมชี้แจง เรื่อง มาตรการปรับปรุง  
  อัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) กองบริหารงานบุคคล มบส.  
  ส่งบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม 2 คน คือ 1. คุณวรรณดี อัศวศิลปกุล  
  (ผู้เอำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 2. คุณนิรชา เกตุภักดักูล