โครงการประชุมสัมนา ปฐมนิเทศและศึกษาดูงาน พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)