ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจ่ายตรงร่วมกับกรมบัญชีกลาง
จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในฐานข้อมูลบุคลากร
จัดทำข้อมูล สถิติและให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ
ดูแล และปรับปรุงข้อมูลบนเวปไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
จัดทำข้อมูลสถิติบุคลากรของมหาวิทยาลัยบนเวปไซต์ของกองบริหารงานบุคคล
ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า / แจ้งออก จากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานข้อมูลบุคลากร
จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท
ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
web master กองบริหารงานบุคคล