ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการผ่านงาน และหนังสือรับรองการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรทุกประเภท
จัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ของกองบริหารงานบุคคล
การเบิก - จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ของกองบริหารงานบุคคล
จัดประชุมบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
จัดทำบัตรอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท
ปฏิบัติงานเฉพาะกิจของสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย