ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการกรอบอัตรากำลัง ลูกจ้างประจำและกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ทั้งที่หน่วยงานกลางของรัฐกำหนด และมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล
ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของกองบริหารงานบุคคล
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของกองบริหารงานบุคคลและมหาวิทยาลัย
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย