ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ดำเนินการการทดลองปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน (งบประมาณแผ่นดิน)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน (งบประมาณแผ่นดิน)
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน (งบประมาณแผ่นดิน)
ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ตรวจสอบวันปฏิบัติราชการและวันลาทุกประเภทของพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ที่สังกัดคณะ/สำนักโรงเรียนสาธิต
จัดทำข้อมูล สถิติและให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน)
จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ในฐานข้อมูลบุคลากร
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย