ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ และเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
จัดทำรายละเอียดของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่ผ่านการประเมิน และไม่ผ่านการประเมิน และรายงานต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายสอน) ในฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลทำเนียบ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดำเนินการจัดทำโล่ เกียรติบัตร และพิธีมอบโล่แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย