ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
ปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิของข้าราชการ
จัดทำข้อมูล สถิติและให้บริการเกี่ยวกับฐานข้อมูลของข้าราชการ
ดำเนินการจัดทำโล่ และพิธีมอบโล่แก่ผู้ปฏิบัติงานรับราชการครบ ๒๕ ปี ของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดทำโล่และพิธีมอบโล่แก่ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ดำเนินการเกี่ยวกับงานโครงการจ่ายตรงร่วมกับกรมบัญชีกลาง
จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศในฐานข้อมูลของข้าราชการ
สรรหา / โอน - ย้าย และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ดำเนินการบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จตกทอดและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ
ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)
ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ เกษียณก่อนกำหนด และเป็นนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญ ระบบ E-Pension
ปรับปรุงแก้ไขเงินเดือนข้าราชการกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
กำหนดทะเบียนตำแหน่งข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและทางบริหาร
ดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกประเภทบุคลากร
จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลแต่ละปีงบประมาณ
ประสานข้อมูลและรายงานข้อมูลบุคลากรทุกประเภทกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ประสานงานข้อมูลประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย