กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ศึกษา วิเคราะห์ ภาระงานของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับระบบงานของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
จัดทำแผนและงบประมาณ เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน
จัดทำแผนและงบประมาณ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี
แนะนำให้คำปรึกษา และประสานงานโครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานและจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ประสานข้อมูลและควบคุมการดำเนินการตามมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ บริหาร วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
ควบคุมและประสานการจัดโครงการฝึกอบรม / พัฒนาบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
ควบคุมการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ควบคุม และประสานการให้ข้อมูล ผลการดำเนินงานหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
เป็นตัวแทนในการติดต่อ ประสานงาน ประชุมสัมมนา กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย