ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
งานทุนพัฒนาบุคลากร
 
- จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศบุคลากรที่ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร ในฐานข้อมูลบุคลากร
 
- ควบคุมดูแลให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามสัญญาและกฎระเบียบ
 
- ติดตามสถานะทางการศึกษาของผู้รับทุน และติดตามการรายงานผลการศึกษา
 
- ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายเงินทุน
 
- ดำเนินการจัดทำคำสั่งขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีผู้รับทุนขอขยายระยะเวลาการศึกษา
 
- ควบคุมให้ผู้รับทุนกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ภายหลังสำเร็จการศึกษา หรือหลังสัญญาทุน ต้องยุติลงไม่ว่ากรณีใด ๆ
งานวินัยและนิติการ
 
- จัดทำ / ตรวจร่าง สัญญาทางปกครองในเรื่องต่าง ๆ
 
- จัดทำ / ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
- การคำนวณเงินชดใช้ตามสัญญา และการหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย