ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน) คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
จัดทำรายละเอียดของผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งที่ผ่านการประเมินและไม่ผ่านการประเมินและรายงานต่อหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ
จัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สายสอน) ในฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดำเนินการจัดทำโล่ เกียรติบัตร และพิธีมอบโล่แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย