ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
งานวินัยและนิติการ
 
- จัดทำ / ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
- การดำเนินการทางวินัยและสอบสวนการกระทำผิดกฎ ระเบียบ หรือจรรยาบรรณ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 
- ดำเนินการคดีทางศาลและข้อพิพาทกับบุคคลภายนอก
 
- การคำนวณเงินชดใช้ตามสัญญา และการหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
งานนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ
 
- ตรวจสอบสัญญาและให้ความเห็นทางกฎหมาย ในการดำเนินงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
- จัดทำ / ตรวจร่างสัญญาทางปกครองต่าง ๆ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
 
- งานบริหารงานทั่วไปของงานวินัยและนิติการ