ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ ของบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทที่สังกัดสำนัก / สถาบัน
ตรวจสอบการลงเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา (โอที)
ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศการสแกนลายนิ้วมือในการลงเวลาปฏิบัติราชการ
จัดทำข้อมูลสถิติการสแกนนิ้วมือบนระบบสารสนเทศและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำคำสั่งไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย