ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
งานวินัยและนิติการ
 
- จัดทำ / ตรวจร่าง สัญญาทางปกครองในเรื่องต่าง ๆ
 
- จัดทำ / ร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
- ให้ความเห็นทางกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
- การคำนวณเงินชดใช้ตามสัญญา และการหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
งานนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ
งานติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย