ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบและควบคุมงานสารบรรณ งานรับ - ส่งหนังสือ และงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในฐานข้อมูลบุคลากรทุกประเภท
ควบคุม - ตรวจสอบครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน
งานเลขานุการและงานบริหารทั่วไปของกองบริหารงานบุคคล
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
จัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย